سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ


احرامی از خاک و خوناحرامی از خاک و خون

 
چرا حج سید الشهداء «علیه السلام»از موضوعات خاص و ویژه قرار گرفت؟

موضوعات خاصه امام حسین«ع»
 

از جمله موضوعات خاص و منحصر به فرد حضرت سید الشهدا(ع)، حج ایشان است، در مقابل بیت ا... الحرام. همانگونه که واجب است حج بیت ا... الحرام بجا آورده شود همچنین مستحب است حج سید الشهدا(ع) که همان زیارت ایشان است، بجا آورده شود، گر چه بعضی فقها آن را برای یکبار، واجب می دانند کما اینکه حج سید الشهدا(ع)را تمامی پیامبران حتی پیامبر گرامی اسلام(ص)نیز بجا آورده اند و این فضیلتی را که خداوند به ایشان مرحمت فرمود بدین جهت است که امام(ع)حجی بجا آورده اند که تاکنون احدی بجا نیاوده است و قادر به انجام آن نبوده و نخواهد بود.