سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

شما به بخشودن نیاز دارید

 


همه ما نیازمند آنیم که بخشوده شویم . و از آنجایی که گاه می رنجیم ، در حق ما خیانت می شود ، نادیده انگاشته می شویم ، مورد بهره برداری قرار می گیریم ، فریب می خوریم ، با ما بدرفتاری می شود ، به این نیاز داریم که دیگران را مورد عفو قرار دهیم .

 

بخشیدن

 

بدون بخشودن ، به گذشته متصل باقی می مانیم . گاه ما با درست درک نکردن دیگران آنها را رنج می دهیم . خشمگین شدن از دیگران ، خود خواهی و یا حتی در بهترین حد خود ظاهر نشدن ، اشخاص را رنج می دهد . به همین دلیل گاه و بیگاه ، همه ما نیازمند آنیم که بخشوده شویم . و از آنجایی که گاه می رنجیم ، در حق ما خیانت می شود ، نادیده انگاشته می شویم ، مورد بهره برداری قرار می گیریم ، فریب می خوریم ، با ما بدرفتاری می شود ، به این نیاز داریم که دیگران را مورد عفو قرار دهیم .

 

هر چه بیشتر رنجیده باشید بیشتر به بخشودن کسی که شما را رنج داده نیاز دارید .

آیا قصد بخشودن ندارید؟

شاید به قدری با شما بدرفتاری شده که نمی توانید به بخشودن دیگران رضایت بدهید . اگر احساس می کنید که بخشودن ، چیزی را به مفت از دست دادن است ، این مقاله برای شما حائز اهمیت است .

ادامه مطلب...