سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

عبادت های فراموش شده !

 


همه ما تقریباً تمامی عباداتی که همه روزه و یا همه ساله و خلاصه در فرآیند زندگی طرح و تکرار می کنیم را می شناسیم و می پذیرم و اغلب پای بندیم. کمتر کسی در نفی آن ها سخن می گوید و اساساً جرأت نفی را نمی یابد.

 

دوستی

 

یا به لحاظ اینکه معتقد و متشرع است و یا به جهت آنکه عرف و جو حاکم و نظارت همگانی اجازه چنین امری را نمی دهد. به گفته جامعه شناسان گاهی بسیاری از این عبادات به شکل هنجار طرح و تبیین شده و مخالفت با هنجارها پیآمدهای بسیار تلخ و گزنده ای را برای هنجار شکنان در پی داشته و دارد.

کمتر کسی را دیده ایم که وجوب نماز را نفی کند و یا روزه و حج و خمس را جزو تکالیف شرعی یک مسلمان نداند. گاهی این مهم به گونه به هنجارهای اجتماعی تبدیل می شود که انکار کنندگان و یا ساختار شکنان در این حوزه بشدت مورد طرد و تقبیح واقع می شوند.

البته گاهی با افرادی روبرو می شویم که نماز نمی خوانند، امّا نماز را عبادت دانسته جرأت طرح نفی نماز را به عنوان یک عبادت ندارند.

از همه مهم تر اینکه این دسته از عبادات قواعد، شکل و شیوه بسیار شفاف و معینی دارند. شکل وضو گرفتن و ارکان و اجزا به نماز به طور دقیق مشخص شده است. مثلاً نماز صبح دو رکعت و در هر رکعت چه اذکار و آیاتی باید بر ذهن و زبان جاری شود. کیفیت روزه و خمس و حج و زکات به روشنی قابل فهم و درک و انتقال و آموزش است. ثواب و عفاب آن ها نیز کاملاً تعیین و ترسیم شده است.

ادامه مطلب...