سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

قیام سید الشهدا (علیه السلام) قیام برای خدا

قیام سید الشهدا (علیه السلام) قیام برای خدا

*شگفتی از قیام سالار شهیدان 
 

کسانی هستند که به صحنة خونین عاشورا ، با دیدة تعجب و حیرت می‌نگرند و نمی‌توانند این حقیقت را در فکر خود هضم کنند که یعنی چه و چگونه ممکن است که جمعی از بزرگان و اندیشمندان بشری، از جا برخیزند و عالماً و عامداً خود و عزیزان خود را به دهانة مرگ انداخته و رضا به کشته شدن بدهند؛ و مخصوصاً زنان و کودکان خود را به چنگال اسارت بیفکنند؛ تنها برای اینکه دین خدا را در دنیا حفظ کنند و آن را از کهنه و متروک گشتن نجات دهند. 
آیا این کار از نظر عقلا و خردمندان عالم، مقبول و مورد تأیید است؟