سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

نکات مهم در زندگی زناشویی

•در خانه خود خشک و بیروح نباشید، بلکه زندگی زناشویی را با بذله گویی و شوخ طبعی لذّت بخش کنید.•قضایا را تنها، از نظر خود ننگرید، بلکه گاهی خود را به جای همسرتان گذارده و ملاحظه کنیدکه چگونه نظری دارید.•در مواقعی که مهمان دارید، با همسرتان جنگ و جدال نکنید، بلکه برای همسرتان شخصیت قائل شوید.

 
•به هیچ علت و عذری به همسرتان دروغ نگویید، زیرا با اولین دروغ، ریشه اعتماد او به شما سست می شودو از ان به بعد، به راستگویی های شما اعتماد نخواهد کرد.

ادامه مطلب...