سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

واقعیت شهوت و چگونگی کنترل آن

(( واقعیت شهوت  و چگونگی کنترل آن ))

سوال 20 : نمیدانم علّت سرکشی قوّه شهوت درمن چیست شمامراچند بارراهنمایی کرده اید امانتیجه بخش کامل نبودحتی ازخداپنهان نیست ازشما هم چه پنهان من همیشه درقنوت نمازم ازخدا خواستم اکثراهل بیت را قسم دادم اماخداوند مثل آنکه این امرراخواسته برای امتحان من وشیطان هم همیشه برای من کمین کرده (بافکربد)(ومن میترسم بااین همه گناه جایی برای رسیدن به خدابرای من نباشد)هرکس گره ای ازکارمؤمنی بگشاید خداوند دررحمت خودرا روی آن بازمی کندمحض رضای خدا به من کمک کنید .

جواب 20 : دقت فرماای عزیز: اراد? حضرت پروردگار براین تعلق گرفته است که حیات درکر? زمین مستمرباشدبشردریافته است که درکره ماه مطلقاً حیات وجود ندارد،نه حیات مورچه ای ونه حیات نباتی اما زمین کره ایست زنده ،هواوآب وشهوت سرچشمه های حیات اند «مِنَ الْماءِکُلَّ شَیْ ءٍحَیٍّ» «هرچیززنده ای راازآب پدید آوردیم»(سوره انبیاءآیه 30)

ادامه مطلب...