سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

کنترل شهوت

(( کنترل شهوت ))

سوال 70 :

جوانی هستم که شهوت به سراغ من می آید و من را دچارگناه می کند که این ازضعف ایمان است و دیگر طاقت ندارم دل امام زمانم را بشکنم خواهشمندم مرا از این مخمصه با راهنمایی خود نجات دهیدباتشکر و التماس دعاکه من از این بیماری روحی خارج شوم و تنها گرفتاری من رسیدن به وصال یار باشد.

جواب 70 :

اگرشهوت نداشتیدیابیماربودیدیاپیر،پس این ازنعمات خداواقتضاء جوانی است.امادقت فرمائیدکه امیال دوگونه است یکی آنکه اگرارضاء نشد منتهی به مرگ می شودمثل گرسنگی و تشنگی اما امیالی است که اگرارضاء نشدازبین می رودالسّاعه که این نامه رامی خوانیدشهوت شما را آزارمی دهد؟!

ادامه مطلب...