سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

انتخابات ریاست جمهوری باعث بازآرایش گروه های سیاسی کشور می شود. این مطلب سعی دارد طیف بندی گروه های سیاسی و بازیابی هویت هر یک را بر اساس انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 ترسیم نماید.

  اشاره

دیدبان: انتخابات عرصه فعالیت گروه ها و افراد مختلف سیاسی است. در این عرصه، هر گروه یا فردی تلاش دارد که خود را به گونه ای متفاوت از دیگران مطرح کند و یک هویت مستقل برای خود دست و پا کند. این هویت مستقل که اغلب بر پایه خصوصیات و اندیشه های آن گروه است، توسط رسانه ها مطرح و تبلیغات می شود.

 

تعریف هویت گروهی

 

هویت گروهی عبارت است از مجموعه خصوصیات و اندیشه ها، که گروه بر اساس آنها در جامعه تصمیم گیری، ایجاد رابطه و عمل می کند. بر این اساس گروه های مختلفی را در جامعه می-توان تصور کرد؛ گروه هایی که بر اساس منافع سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی و با یک سری خصوصیات و اندیشه های خاص گردهم آمده اند و در جامعه به برقراری رابطه با دیگر گروه ها می-پردازند. این گروه ها نسبت به حوادث، اتفاقات و  بحران های جامعه بی تفاوت نیستند و سعی می کنند در تمامی عرصه های جامعه حضوری فعال داشته باشند. برخی گروه ها و احزاب سیاسی فعال کشور را نیز می توان جزء گروه هایی دانست که دارای یک هویت مشترک هستند و بر اساس این هویت در مواضع مختلف اجتماعی به تصمیم گیری و عمل می  پردازند. انتخابات ریاست جمهوری 1392 یکی از عرصه های مهم سیاسی در جمهوری اسلامی است و ما در این نوشتار به دنبال شناختن مؤلفه های هویتی گروه های مختلف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هستیم و آنان را به سه دسته اصولگریان، حامیان دولت و اصلاح طلبان تقسیم نموده ایم.

  ادامه مطلب...